Apie spiritizmą

Ko Spiritizmas moko?

Jis moko naujai ir giliau pažvelgti į Dievą, pasaulį, žmoniją, Dvasias ir gyvenimo dėsnius.

Jis taip pat paaiškina, kas mes esame, iš kur atėjome, kurlink einame, žemiškojo gyvenimo tikslus, ir skausmo bei kančių priežastis.

Kokia Spiritizmo svarba?

Pateikdamas naujų žinių apie žmogų ir jų supančią aplinką, Spiritizmas apima visas pažinimo, žmogaus elgesio ir veiklos sritis, atverdamas naują žmonijos atgimimo erą.

Jį galima ir reikia studijuoti, nagrinėti ir taikyti, visais pagrindiniais gyvenimo aspektais: moksliniu, filosofiniu, religiniu, etiniu, moraliniu, didaktiniu, socialiniu.

Spiritizmo mokymo pagrindai

Dievas yra švesiausias protas, visų pradžių pradžia. Dievas yra amžinas, pastovus, nematerialus, vienintelis, visagalis, absoliučiai teisingas ir geras.

Dievas sutvėrė pasaulį su visomis mąstančiomis, gyvomis ir negyvomis, materialiomis ir nematerialiomis būtybėmis.

Be kūniškojo pasaulio, kuriame gyvena įsikūnijiusios Dvasios, t.y. žmonės, egzistuoja ir dvasinis pasaulis, nuo kūno atsiskyrusių Dvasių buveinė.

Visatoje yra ir kiti pasauliai, kur gyvena įvairaus išsivystymo lygio būtybės: panašios į žmones, daugiau ar mažiau išsivysčiuosios už juos.

Visi gamtos dėsniai, tiek fiziniai, tiek ir dvasiniai, yra sukurti Dievo.

Žmogus yra Dvasia, įsikūnijusi materialiame kūne. Perispiritas (eterinis fluidas) yra pusiau materialus kūnas, jungiantis Dvasią su materialiu kūnu.

Dvasios sutvertos kaip mąstančios būtybės. Jos sudaro dvasinį pasaulį, kuris buvo pradžioje ir liks per amžius.

Dvasios sutvertos paprastos ir neišsilavinusios. Jos vystosi protiškai ir moraliai, pereidamos iš žemesnės rūšies į aukštesnę, kol pasiekia tobulybę, kur jos džiaugiasi amžina palaima.

Prieš įsikūnydamos, gyvendamos kūne ar atsiskyrusi nuo jo, Dvasios nepraranda savo savitumo.

Dvasios įsikūnija tiek kartų, kiek joms reikia, kad pasiektų tobulybę.

Dvasios nuolat tobulėja. Per daugybė įsikūnijimų jos gali ir netobulėti, tačiau niekada neregresuoja. Jų proto ir moralės vystymasis priklauso nuo pastangų siekti tobulybės.

Pagal pasiektą tobulybės laipsnį Dvasios priklauso įvairioms grupėms: Tyrosios Dvasios, kurios pasiekė visišką tobulybę; Gerosios Dvasios, siekančios gerumo; Atsilikusios Dvasios, kurioms būdingas nemokšiškumas, polinkis daryti blogą ir žemas aistras.

Dvasių ir žmonių ryšiai yra pastovūs ir amžini. Gerosios Dvasios mus veda į gėrį, suteikia tvirtybės sunkiais gyvenimo išbandymais ir padeda juos drąsiai ir ramiai išgyventi. Atsilikusios Dvasios mus klaidina.

Jėzus – visos žmonijos mokytojas ir pavyzdys, o principai, kurių Jis laikėsi ir mokė, yra pati tikriausia Dvievo Įsakymų išraiška.

Kristaus moralė, išdėstyta Evangelijoje, yra visų žmonių tvirtos pažangos palydovė, o Jos laikymasis – visų žmogaus problemų sprendimas ir žmonijos tikslas.

Žmonėms suteikta veiksmų pasirinkimo laisvė, tačiau jie atsako už savo veiklos pasekmes.

Pagal tai, kaip žmonės paklūsta Dievo įsakymams būsimasis gyvenimas jiems skiria bausmes ir malones.

Malda yra Dievo garbinimo aktas. Ji yra prigimtinė, kaip ir supratimas apie Sutvėrėjo egzistavimą.

Malda padaro žmogų geresniu. Tas, kuris karštai ir nuolankiai meldžiasi, lengvau atsispiria blogio kerams, o Dievas jam į pagalbą atsiunčia Gerąsias Dvasias. Ta pagalba visada suteikiama, kai jos prašoma nuoširdžiai.

M. K. Čiurlionio paveikslas „Rojus” iš čiurlionis.eu

Spiritizmas Praktikoje

Bet kokia spiritistų veikla yra nemokama, nes vadovaujasi moraliniu Evangelijos principu: „už dyką gavai, už dyką ir atiduok”.

Spiritizmo išpažinimas yra paprastas, be jokio išorinio kulto, nes vadovaujasi krikščionišku dvasiniu principu, kad Dievas turi būti garbinamas širdyje ir gyvenime. 

Spiritizme nėra dvasininkų, savo veikloje ir sambūriuose spiritistai nepripažįsta ir nenaudoja jokių altorių, šventųjų paveikslų, vėliavų, žvakių, procesijų, sakramentų, nuodėmių atleidimo, religinių drabužių, alkoholinių ar svaiginančių gėrimų, smilkalų, rūkalų, talismanų, amuletų, horoskopų, būrimo iš kortų, piramidžių, krištolinių dirbinių ar kokių nors kitų apeiginių daiktų ar išorinio garbinimo formų. 

Spiritizmas niekam neperša savo principų. Susidomėjusius jis pirmiausia ragina savo protu išbandyti šiuos principus. 

Mediumizmas, kuris suteikia galimybę Dvasioms bendrauti su žmonėmis, yra įgimta daugelio asmenų savybė, nepriklausomai nuo jų išpažįstamos religijos ar gyvenimo būdo.

Spiritistinio mediumizmo praktika remiasi tik Spiritizmo doktrinos principais ir krikščioniška morale. 

Spiritizmas gerbia visas religijas ir doktrinas, vertina bet kokias tobulėjimo pastangas bei tarnauja brolybei ir taikai tarp visų tautų ir žmonių, nepriklausomai nuo jų rasės, spalvos, tautybės, įsitikinimų, kultūros lygio ar socialinės padėties. Spiritizmas taip pat pripažįsta, kad „tikrai geras žmogus yra tas, kuris vadovaujasi tyriausiais teisingumo, meilės, gailestingumo Įstatymais” (Evangelija pagal Spiritizmą –  17 skyrius – 3 pastraipa)

Mediumų knyga – skyrius III 

Metodika:

Mes teigėme, kad spiritizmas yra visiškas mokslas, visa filosofija savaime ir savo. Tie, kurie nori visapusiškai susipažinti su juo, visų pirma, turi atsiduoti rimtam temos studijavimui ir įsitikinti, kad daugiau nei bet koks kitas mokslas, jis negali būti išmoktas be įsipareigojimo.

Dvasių knygoje Dvasių klausimas yra antraeilis ir vienas po kito; jis nėra išeities taškas ir tai yra, būtent, ta klaida, kurią daugelis padaro ir dėl kurios jie dažnai susiduria su nesėkme su tam tikrais žmonėmis. Kadangi dvasios yra tiesiog žmogaus sielos, teisingas atspirties taškas yra sielos egzistavimas.

 

Žodžiu, prieš bandant juos paversti spiritistais, pabandykite padaryti juos SPIRITUALISTAIS.

 

Tikrieji Spiritistai niekada nenustos daryti gero. palengvinti kenčiančių širdžių skausmą; paguosti, nuraminti, padaryti moralines reformas. Tai jų misija, kurioje jie ras tikrą pasitenkinimą. Spiritizmas yra ore; jis plinta dėl pačios aplinkybių galios, nes jis daro tuos, kurie ją išpažįsta, laimingais.

Išgirdę, kad tai aidi aplink save, tarp savo draugų, tie, kurie kovoja prieš tai, supras izoliaciją, kurioje atsiduria, ir bus priversti tylėti arba pasiduoti.…

  1. Kas yra spiritizmas?: Ši tik šimto puslapių ar pateikiama spiritistinės doktrinos principų santrauka, bendrą apžvalgą, leidžiančią pamatyti visumą kondensuotame požūry. Tik keliais žodžiais galima nustatyti tikslą ir įvertinti taikymo sritį. Be to, ji pateikia pagrindinius klausimus arba prieštaravimus, kuriuos naujokai paprastai linkę kelti. Toks pradinis svarstymas, kuris reikalauja nemažai laiko, yra įvadas lengviau atlikti išsamesnį tyrimą.

  2. Dvasių knyga: Šioje knygoje yra visa doktrina kaip diktuoja pačios Dvasios, ir apima visą jų filosofiją ir visos jos moralines pasekmes. Ji  atskleidžia žmonijos likimą ir inicijuoja supratimą apie dvasių prigimtį ir gyvenimo paslapčius už kapo. Jį skaitant, suvokiama, kad spiritizmas turi rimtą tikslą ir kad tai nėra lengvabūdiška pramoga.

  3. Mediumų knyga: Ji skirta vesti tuos, kurie nori įsitraukti apreiškimų praktikai, suteikdami jiems žinių apie savo priemones bendrauti su Dvasiomis. Tai vadovas tiek mediumams, tiek evokeriams, tiek Dvasių knygos papildymui.

  4. Revue Spirite: Šis žurnalas yra rinkinys fenomenologinius incidentus, teorinius paaiškinimus ir atskirus ištraukos, kurios papildo tai, kas randama kituose anksčiau minėtuose kūriniuose, šiek tiek apimančius jų praktinį taikymą.

    Jis gali būti skaitomas kartu su kitas knygas, nors jis bus pelningiau, o ypač suprantamiau, jei  perskaitę Dvasių knygą.

Tai kiek mums atsižvelgia. Tie, kurie nori viską žinoti apie mokslą, būtinai turi perskaityti viską, kas parašyta šia tema, arba bent jau pagrindinius tekstus, neapsiribojant vieninteliu autoriumi. Jie netgi turėtų perskaityti ką palaiko ir ko nepalaiko, kritikas pagal apologiją, žinoti įvairias sistemas, kad galėtų spręsti pagal palyginimą.

Šiuo atžvilgiu mes nerekomenduojame ir nekritikuojame jokio kūrinio, nes nenorime jokiu būdu daryti įtakos nuomonei, kuri iš jo gali būti formuojama. Atsinešę savo akmenį į pastatą, mes patekome į gretas. Ne mums būti teisėjui ir atsakovui, ir mes neturime absurdiškas mintis, kad esame vienintelis šviesos platintojas. Skaitytojui priklauso atskirti gėrį nuo blogo, tikrūmą nuo melo.

Spiritizmo platinimo kampanija - Lietuvos Spiritizmo judėjimas

Allan Kardec struktūrinis darbas

„Gimti, mirti, vėl atgimti ir nuolat tobulėti - toks yra dėsnis"
Allan Kardec