Spiritizmas Lietuvoje

M. K. Čiurlionio paveikslas „Karalių Pasaka” iš ciurlionio.eu

Mūsų misija

Spiritizmas Lietuvoje yra ne pelno siekianti organizacija. Mūsų pagrindinis tikslas - informuoti žmones apie Spiritizmą ir dvasingumą. Spiritizmas Lietuvoje puslapyje Jūs sužinosite kaip viskas prasidėjo ir kokį ryšį tai turi su dvasingumo moksliniais tyrimais.

Kas yra Spiritizmas?

Spiritizmas yra Aukščiausių Dvasių atskleista dėsnių ir taisyklių visuma, išdėstyta Allan Kardec darbuose, kurie sudaro Spiritizmo Kodeksą: Dvasių knyga, Mediumų knyga, Evangelija pagal Spiritizmą, Dangus ir Pragaras, Pradžios knyga ir Kas yra Spiritizmas?

„Spiritizmas yra mokslas, kuris nagrinėja Dvasių prigimtį, kilmę ir paskirtį, taip pat jų ryšius su kūniškuoju pasauliu.” Allan Kardec (Kas yra Spiritizmas? – Įžanga)

Šita doktrina „įgyvendina tai, ką Jėzus pasakė apie pažadėtąją Paguodą: supažindina su dalykais, kurie padeda žmogui suvokti, iš kur jis atėjo, kurlink eina ir kodėl jis gyvena Žemėje; ragina laikytis Dievo įsakymų ir guodžia tikėjimu ir viltimi.” Allan Kardec – (Evangelija pagal Spiritizmą – skyrius VI- 4 pastraipa)

„Mes teigėme, kad spiritizmas yra visiškas mokslas, visa filosofija savaime ir savo. Todėl tie, kurie nori visapusiškai susipažinti su juo, visų pirma, turi atsiduoti rimtam temos studijavimui ir įsitikinti, kad daugiau nei bet koks kitas mokslas, jis negali būti išmoktas be įsipareigojimo.” Allan Kardec (Mediumų knyga – pirmas dalis – skyrius III – Metodika)

Ko Spiritizmas moko?

Jis moko naujai ir giliau pažvelgti į Dievą, pasaulį, žmoniją, Dvasias ir gyvenimo dėsnius, bei paaiškina dvasinius klausimus toks, kas mes esame, iš kur atėjome, kurlink einame, žemiškojo gyvenimo tikslus, ir skausmo bei kančių priežastis.

Kokia Spiritizmo svarba?

Pateikdamas naujų žinių apie žmogų ir jų supančią aplinką, Spiritizmas apima visas pažinimo, žmogaus elgesio ir veiklos sritis, atverdamas naują žmonijos atgimimo erą.

Jį galima ir reikia studijuoti, nagrinėti ir taikyti, visais pagrindiniais gyvenimo aspektais: moksliniu, filosofiniu, dvasiniu, religiniu, etiniu, moraliniu, didaktiniu, socialiniu. 

Spiritizmo mokymo pagrindai

Dievas yra šviesiausias protas, visų pradžių pradžia. Dievas yra amžinas, nekintamas, nematerialus, vienintelis, visagalis, teisingiausias ir geriausias. 

Dievas sutvėrė pasaulį su visomis mąstančiomis, gyvomis ir negyvomis, materialiomis ir nematerialiomis būtybėmis. 

Spiritizmas Praktikoje

Bet kokia spiritistų veikla yra nemokama, nes vadovaujasi moraliniu Evangelijos principu: „už dyką gavai, už dyką ir atiduok”

Spiritizmo išpažinimas yra paprastas, be jokio išorinio kulto, nes vadovaujasi krikščionišku dvasiniu principu, kad Dievas turi būti garbinamas širdyje ir gyvenime.

 …

Apibendrinant Spiritizmas praskaidrina gyvenimo sielvarto kartybę; malšina sielos neviltį ir nerimą, išsklaido netikrumą ar ateities siaubą, neleidžia galvoti apie gyvenimo sutrumpinimą savižudybe; būtent dėl to įsigilinusiems atneša laimės, o tai ir yra svarbiausioji greito plitimo priežastis.    Allan Kardec („Spiritizmas savo paprasčiausia forma, Dvasių mokymo ir jų pasirodymų metmenys”)

Dvasingumas ir jo moksliniai tyrimai

Spiritizmas Lietuvoje - mūsų projektai

Allan Kardec’o knygų vertimai į lietuvių kalbą.

  • Ar mes turime sielą?
  • dvasingumas ir sveikata: ką mokslininkai sako apie naujus tyrimus
  • tikėjimas ir šviesa
  • reinkarnacija
  • Kas yra Dievas? 
  • Ar yra pomirtinis gyvenimas?
  • apymirtinė patirtis
  • dvasinis tobulėjimas ir nušvitimas
  • neštumo nutraukimas
  • kelionė į pomirtinį pasaulį

Kas yra Spiritizmas

2nd World Meeting of Jesus' Friends with Chico Xavier and his Legacy

Dvasingumo citatos

Šv. Pranciškaus (Taikos) malda

Viešpatie, padaryk mane
savosios ramybės pasiuntiniu
ir leisk man nešti

meilę, kur siaučia neapykanta;
santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas;
tikėjimą, kur kankina abejonės;
tiesą, kur viešpatauja klaida;
viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
šviesą, kur užgulusios tamsybės.

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,
nes kas duoda – gauna,
kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.

Amen