The history of Spiritism

Spiritizmo mokymo ištakos žmonijos istorijoje ir žinių siekimo aspektai per filosofiją ir mokslą.

Spiritizmo kodekso pradžia: istoriografija, kaip atsirado reiškiniai, kurių vėliau studijuos Allanas Kardecas ir kurie, juos organizuodami, prasidės Spiritizmo mokymus

1848 m. Johno Foxo dukros – Margaretta ir Kate

1857 m. Hippolyte’as Léonas Denizard’as Rivailis (Allan Kardec)

  • Dvasių knyga, žurnalas „Revue Spirite“, Mediumų knyga, Evangelija pagal Spiritizmą, Kas yra Spiritizmas?, Dangus ir Pragaras, ir Pradžios knyga 

Projektas: Dvasių knygos vertimas į lietuvių kalbą čia

M. K. Čiurlionio paveikslas „Himnas” iš čiurlionis.eu

The history of Spiritism

Apie 1848 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo atkreiptas dėmesys į įvairius keistus reiškinius: triukšmus, barbenimus ir be aiškios priežasties judančius daiktus. Tokie nepaprasto intensyvumo ir trukmės reiškiniai dažnai kildavo spontaniškai, vis dėlto pastebėta, kad jie atsirasdavo būtent tam tikrų asmenų, pavadintų mediumais, dėka; galima sakyti, kad šie sukeldavo reiškinius kada panorėję, todėl bandymus galėdavo pakartoti. Šiuo tikslu dažnai naudotasi stalais,– ne todėl, kad šis daiktas būtų kuo nors geresnis už kitus, o vien dėl to, jog jis yra mobilus, patogesnis, susėsti ratu aplink stalą yra paprasčiau ir natūraliau, nei aplink kokį kitą baldą. Stalas galėjo suktis, judėti į visas puses, staiga šoktelėti, apvirsti, kilnotis, stipriai trinksėti, kt. Štai šis reiškinys ir buvo pavadintas besisukančiaisiais stalais arba stalų šokiu.

Anksčiau toks reiškinys buvo kuo puikiausiai paaiškinamas elektros, magnetine srove arba nežinomo fluido poveikiu,– iš pradžių tokia nuomonė ir buvo susidaryta. Tačiau netrukus pripažinta, kad šiuose reiškiniuose esama proto apraiškų, pavyzdžiui, valiai paklūstantis judėjimas: stalas pakrypdavo į dešinę ar į kairę nurodyto asmens link, paliepus pakildavo ant vienos ar dviejų kojų, stuktelėdavo tiek kartų, kiek paprašytas, mušdavo metrą, kt. Tapo akivaizdu, kad priežastis ne tik fizinė, todėl, remdamiesi aksioma „Jei kiekvienas reiškinys turi priežastį, kiekvienas protą rodantis reiškinys turi turėti protingą priežastį“, darome išvadą, jog tokio reiškinio priežastimi turėjo būti protas.

Kokio pobūdžio šis protas? Štai kur klausimas. Pirma kilusi mintis buvo ta, kad čia galėtų būti mediumo ar padėjėjų proto atspindys, tačiau praktiškai tai netrukus pasirodė neįmanoma, nes gauti rezultatai visiškai nesutapo su dalyvaujančiųjų mintimis ir žiniomis, net prieštaravo jų idėjoms, valiai ir troškimams; jis tegalėjo priklausyti nematomai būtybei. Įsitikinti buvo paprasta: tereikėjo užmegzti pokalbį su šia būtybe. Taip ir buvo padaryta sutartiniu bilsnojimų skaičiumi, reiškiančiu „taip“ arba „ne“, arba abėcėlės raides; buvo gauti atsakymai į įvairius užduotus klausimus. Šis reiškinys pavadintas kalbančiaisiais stalais. Visos tokiu būdu bendravusios būtybės, paklaustos apie save, nurodydavo esančios Dvasios iš nematomojo pasaulio. Tokie patys reiškiniai pasikartojo daugybėje kitų vietų tarpininkaujant įvairiems žmonėms ir stebint itin rimtiems ir apsišvietusiems asmenims,– iliuzijų žaismas buvo tiesiog neįmanomas.

Iš Amerikos reiškinys persikėlė į Prancūziją ir likusią Europą, kur per kelerius metus besisukantieji ir kalbantieji stalai tapo madingu pasilinksminimu salonuose; vėliau, pabodus, jie buvo palikti nuošalėje ir iškeisti į kitas pramogas.

Neilgai trukus pastebėtas naujas šio reiškinio aspektas, privertęs peržengti paprasto smalsumo ribas. Dėl glausto apybraižos pobūdžio negalime apžvelgti visų etapų, todėl iš karto pereisime prie pačių charakteringiausių dalykų, patraukusių rimtų žmonių dėmesį.

Iš pradžių tepasakysime, kad daug kas ginčijo šio reiškinio tikrumą: vieni, neatsižvelgdami į bandymus atliekančiųjų nesuinteresuotumą ir garbingumą tematė cirką, mitriai atliekamus fokusus. Tikintieji tik materialiais dalykais, tik regimuoju pasauliu, manantys, kad su kūnu miršta viskas, materialistai, vienu žodžiu – save laikantys kritiškai mąstančiais žmonėmis – nematomų Dvasių egzistavimą priskirdavo absurdiškų pasakų sričiai, o rimtai dalyką vertinusius išvadindavo pamišėliais, apipildavo sarkazmu ir išsityčiodavo. Kiti, negalėdami paneigti faktų ir veikiami tam tikros idėjinės sekos, šiuos reiškinius priskirdavo tik velniui ir stengėsi įbauginti baugščiuosius. Tačiau šiais laikais velnio baimė aiškiai prarado savo prestižą: tiek apie jį kalbėta, tiek jis pieštas, kad prie šios minties jau esame pripratę ir daug kas nusprendė pasinaudoti proga bei pažiūrėti, koks gi jis iš tikrųjų. Iš to išėjo, kad, be būrelio bailių moteriškių, tik paveiksle ar teatre jį mačiusiems žmonėms pranešimas apie pasirodžiusį tikrą velnią nuskambėjo pikantiškai; daugybei tai tapo stipriu stimulu, ir, tokiu būdu, stipriau rėkdami, kelią naujoms idėjoms užkirsti norėję asmenys tik dar geriau jas išreklamavo,– priešingai savo tikslui, savo pageidavimams. Kiti kritikai taip pat susilaukė ne ką didesnio pasisekimo, nes prieš įrodytus faktus ir neabejotinas išvadas tegalėjo pateikti savo prieštaravimus.

Bendravimas beldimu vyko lėtai ir buvo nepakankamas; pasirodė, kad uždėjus pirštus ant judamo daikto – pintinės, lentelės ar ko kito, ir pritvirtinus pieštuką, šie daiktai pradėdavo judėti ir brėžti ženklus. Vėliau suprasta, kad tokie daiktai tėra nereikalingi priedai: bandymai parodė, kad inertišką kūną veikdama Dvasia gali jį pakreipti kaip panorėjusi; pieštukui vedžioti ji galėjo veikti ir per ranką ar plaštaką. Taip atsirado rašantieji mediumai,– nevalingai, Dvasioms impulsą davus rašantys žmonės, tapdavę jų instrumentais ir perteikėjais. Nuo to laiko nebeliko kliūčių bendrauti ir keistis mintimis, jas plėtoti tapo įmanoma taip pat greitai, kaip ir su gyvaisiais. Atsivėrė platus laukas atradimams, pažinčiai su nauju pasauliu: nematomųjų pasauliu. Panašiai išradus mikroskopą atsivėrė kelias į be galo mažų objektų pasaulį.

Kas tos dvasios? Kokį vaidmenį jos vaidina visatoje? Kokiu tikslu jos bendrauja su mirtingaisiais? Štai tokie pirmieji klausimai buvo sprendžiami. Greitai iš jų pačių sužinojome, kad tai ne kokios nors atskiros kūrinijos būtybės, bet sielos šioje žemėje ar kituose pasauliuose gyvenusiųjų; kad šios sielos, nusimetusios savo kūniškąjį apvalkalą, apsigyvena ir keliauja erdvėje. Abejonių nebeliko daug kam atpažinus savo tėvus, draugus ir pabendravus: jie įrodė savo egzistavimą, kad miršta tik kūnas, o siela ar Dvasia ir toliau gyvuoja, kad jie yra čia, šalia mūsų, stebi mus kaip ir būdami gyvi, savo mylimus žmones apgaubia rūpesčiu, o šiems prisiminus – jaučia malonų pasitenkinimą.

Paprastai apie dvasias susidarome visiškai klaidingą įspūdį: tai nėra, kaip daugelis įsivaizduojame, abstrakčios, miglotos ir neapibrėžtos būtybės, tai nėra nei šviesa, nei žiežirba. Priešingai, tai – itin tikroviškos būtybės, individualių bruožų ir apibrėžtos formos. Apytiksliai įsivaizduoti galima remiantis toliau pateiktu paaiškinimu:

yra trys svarbiausi dalykai žmoguje: 1) siela arba Dvasia – protaujantis pagrindas su mintimis, valia ir moralės samprata; 2) kūnas – materialus apvalkalas, sunkus ir grubus, Dvasios sąsaja su išoriniu pasauliu; 3) perispiritas – lengvas fluidinis apvalkalas, rišantis Dvasią su kūnu, jų tarpininkas. Kai išorinis apvalkalas susidėvi ir nebegali funkcionuoti, jis nukrenta, Dvasia jį nusimeta kaip riešutas kevalą, kaip medis žievę; trumpiau tariant – nusivelka kaip seną atitarnavusį rūbą. Mes tai vadiname mirtimi.

Mirtis tėra grubaus Dvasios apvalkalo sunaikinimas: miršta tik kūnas, Dvasia nemiršta.

Dvasios gali pasirodyti ir daugybe kitų būdų, be kita ko – per regą ir klausą. Kai kurie asmenys, vadinamieji girdintieji mediumai, moka jas išgirsti ir todėl gali kalbėtis; kiti jas mato, tai – regintieji mediumai. Regimos Dvasios paprastai pasirodo tokiu pavidalu, kokį turėjo žmogui esant gyvam, tačiau jis miglotas; kartais toks pavidalas visiškai panašus į gyvą būtybę, sukūrusios tokią įtikinamą iliuziją kartais būdavo palaikomos žmonėmis iš kūno ir kraujo, su kuriais galima paplepėti ir paspausti ranką neįsivaizduojant, kad turima reikalų su Dvasiomis, kol šios staiga dingdavo.

Kruopščiai surinkti ir sutvarkyti aukšto lygio Dvasių nurodymai visais žmoniją dominančiais klausimais, jų atsakymai į užduotus klausimus sudaro atskirą mokslą, moralės ir filosofijos doktriną, vadinamą Spiritizmu. Todėl Spiritizmas yra Dvasių egzistavimu, pasirodymais ir mokymu pagrįsta doktrina. Šios doktrinos filosofinė dalis išsamiai išdėstyta „Dvasių knygoje“, praktinė ir bandymų – „Mediumų knygoje“, o „Evangelijoje pagal spiritizmą“ – moralinė dalis. Apie jų apimamų sričių įvairovę, aprėptį ir svarbą galima spręsti iš toliau pateiktos šių kūrinių analizės.

Taip pat, kaip jau matėme, Spiritizmo ištakos glūdi paprasčiausiame besisukančių stalų reiškinyje; tokiems faktams labiau veikiant akis nei protą, stipriau skatinant smalsumą, o ne supratimą, patenkinus savo smalsumą, bet nieko nesupratus, suinteresuotumas sumažėjo. Viskas pasikeitė, kai priežastis buvo paaiškinta teoriškai, ypač išvydus, kad iš tų besisukančių, ką tik linksminusių stalų buvo sukurta ištisa su siela susijusios moralės doktrina, išsklaidytos kankinančios abejonės, patenkinti visi dėl neišsamaus mokymo apie žmonijos ateitį nežinioje paskendę lūkesčiai. Rimti žmonės naują doktriną priėmė kaip dovaną, ir nuo to laiko ji net tik nenusilpo, o neįtikėtinai išaugo: per kelerius metus išplito visose pasaulio šalyse, ypač tarp apsišvietusių asmenų, nesuskaičiuojamų sekėjų, kurių skaičius kiekvieną dieną auga nepaprastomis proporcijomis taip, kad šiandien galime tarti Spiritizmą išsikovojus visas teises. Jis paklojo pagrindus atsilaikydamas daugiau ar mažiau nugalėti suinteresuotų priešininkų pastangoms. Tai įrodo visai jo plėtros nesustabdę puolimai ir kritika: faktai yra paremti bandymais. Priešininkai taip ir nesugebėjo laimėti šios dvikovos. Spiritistai sako, kad jis tiesiog plinta nepaisant kritikos,– dėl to, kad laikomas geru dalyku, o jo idėjos mėgstamos labiau nei priešininkų.

Tačiau Spiritizmas visai nėra naujas atradimas; faktai ir principai, kuriais jis paremtas, siekia senų senovę, jo pradmenis randame visų tautų tikėjimuose, visose religijose, daugumoje šventųjų ir pasaulietinių autorių raštuose; tik iš nežinojimo nepakankamai išstudijuoti faktai dažnai buvo interpretuojami remiantis prietarais ir nenumatytos visos pasekmės.

Spiritizmas Lietuvoje, pasaulyje ir Brazilijoje

M. K. Čiurlionis ir Spiritizmas – jis domėjosi indų filosofija ir priklauso spiritistų rateliu, bei žavėjo C. Flammariono idėjos. Camille Flammarion daro įtaką Čiurlionio tapybai?

Vila „Anapilis”, Palangoje

Spiritizmo asociacijos ir centrai pasaulyje

Spiritizmas  Brazilijoje

  • + 10 milijonų pasekėjų
  • Labdaros organizacijos
  • Ligoninės – holistinė medicina ir dvasingumo gydymo klinikos su mokslininkais, gydytojais ir sveikatos priežiūros specialistais

Misionieriai

Allan Kardec

Francisco Candido Xavier (Chico Xavier)

  • Emmanuel, Andre Luiz, Maria Dolores

Divaldo Pereira Franco 

  • Joanna de Angelis, Manuel Philomeno de Miranda

Léon Denis

Amélie Gabrielle Boudet

Gydytoja Marlene Nobre

Gydytojas Bezerra de Menezes 

Yvonne do Amaral Pereira

Eurípedes Barsanulfo

Spiritizmas ir Mokslas

Reinkarnacija

Gyvenimas po mirties

Apymirtinė patirtis (NDE / Near death experience)

Savižudybė ir jos padariniai

  • kas atsitinka tiems, kurie nusižudo

Kankorėžinė liauka (Pineal gland) ir mediumo komunikacija

Čakros ir kūno jėgos centrai

  • dvasios plėvelė (perispirit)

Maldos galia ir sveikata

The Gospel according to Spiritism

The Lord’s Prayer

Dvasios rekomendavo „Tėve mūsų maldą“ išdėstyti šios kolekcijos pradžioje ne tik kaip maldą, bet ir kaip visų maldų simbolį. Tai yra pagrindinė ir pati svarbiausia malda todėl, kad ji kilusi iš paties Jėzaus (šv. Matas, chap. VI, v. 9–13), nes gali sujungti visas maldas. Ši malda pasižymi tobuliausiu glaustumu, tai yra tikras subtilumo ir paprastumo šedevras. 

With effect, in its much-reduced form, it manages to summarise all of duties of humans before God, before ourselves and before our neighbour. It includes a mark of faith, an act of adoration and submission, a request for those things necessary to terrestrial life and the principle of charity.

Whoever says this prayer for another asks for them what they would ask for themselves.

Nevertheless, because of its shortness, the deep meaning of some of its words escapes most people. This is usually because they say them without thinking of the meaning of each of the phrases. They say them just like a mechanical formula, whose efficiency is proportional to the number of times it is repeated. This number is usually cabalistic: three, seven or nine, in view of the ancient superstitious belief in the power of numbers and of their practical use in magic.

In order to fill the void often felt by the shortness of this prayer, the Spirits have recommended and helped us to add a commentary to each of the phrases that increase their meaning and shows the best way to make use of each one. In accordance with individual circumstances and the time at your disposal at any given moment, you can say the Lord’s Prayer in its simple form or in the more developed way.

Malda: